Skip to content

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar als download in PDF-formaat

Datum | 29-09-2021

Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen een Domeinenbank en klant.

Artikel 1. Definities

1.1 Aanbod: een voorstel van Domeinenbank tot het sluiten van een Overeenkomst al dan niet als gevolg van een door Klant ingediende Aanvraag.

1.2 Aanvraag: een verzoek van Klant aan Domeinenbank tot het doen van een Aanbod.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden.

1.4 Huurovereenkomst: de Overeenkomst strekkende tot de huur van een domeinnaam waarbij Klant een Huursom betaald tegenover het verkrijgen van een gebruiksrecht op de domeinnaam gedurende de Huurperiode.

1.5 Huurperiode: de periode gedurende de Klant de domeinnaam huurt en daartoe een gebruiksrecht van Domeinenbank verkrijgt.

1.6 Huursom: het bedrag dat Klant voor iedere Huurperiode verschuldigd is uit hoofde van de Huurovereenkomst voor de huur van een domeinnaam.

1.7 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Domeinenbank.

1.8 Koopoptie: de vermelding in het Aanbod dat Klant gedurende de Huurperiode een verzoek tot koop van de betreffende domeinnaam kan indienen bij Domeinenbank.

1.9 Koopovereenkomst: de Overeenkomst strekkende tot de aankoop en overname van een domeinnaam waarbij Klant de Overnamesom verschuldigd is tegenover de verplichting van Domeinenbank om de domeinnaam aan Klant over te dragen middels deze op de naam van Klant te (laten) registreren.

1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Domeinenbank en Klant zijnde een Huurovereenkomst of Koopovereenkomst.

1.11 Overnamesom: het bedrag dat Klant verschuldigd is aan Domeinenbank in het kader van de overdacht van een domeinnaam.

Artikel 2. Wijze van contractsluiting

2.1 Klant kan voor een door hem gewenste domeinnaam een Aanvraag tot huur of koop indienen bij Domeinenbank. Domeinenbank kan vervolgens per e-mail een vrijblijvend Aanbod toezenden waarin de domeinnaam en de Huursom of Overnamesom is vermeld. Het Aanbod kan aanvullende voorwaarden bevatten. Deze gaan voor op hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Domeinenbank de aanvaarding van het Aanbod door Klant heeft ontvangen en nadat Domeinenbank de ontvangst daarvan aan Klant schriftelijk heeft bevestigd.

2.3 Indien meerdere partijen tegelijk een Aanbod aanvaarden voor dezelfde domeinnaam, is het moment van ontvangst van de eerste aanvaarding zoals vastgelegd door Domeinenbank beslissend.

Artikel 3. Uitvoering Huurovereenkomst

3.1 Na totstandkoming van een Huurovereenkomst en ontvangst van de Huursom, verkrijgt Klant een exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de in het Aanbod vermelde domeinnaam voor de daarin genoemde Huurperiode. Gebruik van de domeinnaam tijdens de Huurperiode is onderhevig aan de gedragsregels uit artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Domeinenbank zal zijn medewerking verlenen ten behoeve van Klant in het beschikbaar maken van de domeinnaam overeenkomstig de redelijke instructies van Klant, bijvoorbeeld door de domeinnaam te forwarden naar een andere URL of het doorvoeren wijziging van de nameservers.

3.3 Klant kan op ieder moment de forwarding of wijziging van de nameservers voor de gehuurde domeinnaam aan laten passen door een schriftelijk verzoek hiervan in te dienen bij de helpdesk van Domeinenbank. Domeinenbank zal zich inspannen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk te verwerken.

3.4 Domeinenbank zal zich gedurende de Huurperiode inspannen om de forwarding of wijziging van de nameservers beschikbaar te houden.

Artikel 4. Koopoptie binnen de Huurovereenkomst

4.1 Uitsluitend indien in het Aanbod tot het aangaan van een Huurovereenkomst een Koopoptie is opgenomen, heeft Klant de mogelijkheid om gedurende de Huurovereenkomst houder van de domeinnaam te worden – onder de in het Aanbod en dit artikel vermelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant gebruik wenst te maken van de Koopoptie, kan Klant via zijn account of per e-mail een Aanvraag daartoe verzenden aan Domeinenbank. De datum waarop de Aanvraag is ontvangen door Domeinenbank bepaalt of tijdig van de Koopoptie gebruik is gemaakt. De Aanvraag dient te worden beschouwd als uitnodiging tot het doen van een Aanbod tot het aangaan van een Koopovereenkomst.

4.3 Na ontvangst van de Aanvraag als bedoeld in voorgaand lid, zal Domeinenbank een Aanbod doen tot het aangaan van een Koopovereenkomst. Het Aanbod is geldig gedurende zeven (7) dagen waarna het vervalt, tenzij expliciet een andere geldigheidsperiode is vermeld. Klant kan dit Aanbod aanvaarden door de Overnamesom te betalen aan Domeinenbank binnen de geldigheidsperiode van het Aanbod.

4.4 De Huurovereenkomst eindigt zodra een Koopovereenkomst met betrekking tot dezelfde domeinnaam tot stand is gekomen. In geen geval zal restitutie van reeds betaalde huurgelden plaatsvinden.

Artikel 5. Uitvoering Koopovereenkomst

5.1 Na totstandkoming van een Koopovereenkomst en nadat Klant aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan, zal Domeinenbank de verrichtingen doen die nodig zijn om overdracht van de domeinnaam te bewerkstelligen en Klant houder van de domeinnaam te maken. Indien hiervoor medewerking van Klant is vereist, zal Klant om eerste verzoek de benodigde medewerking verlenen.

5.2 Overdracht van een domeinnaam geschiedt uitsluitend nadat Domeinenbank de volledige betaling van de Overnamesom en de ondertekende Koopovereenkomst heeft ontvangen.

5.3 Na een succesvolle overdracht van een domeinnaam zal Domeinenbank een bevestigingsmail sturen aan Klant.

Artikel 6. Gedragsregels bij de huur van domeinnamen

6.1 De gedragsregels in dit artikel zijn van toepassing op het gebruik van de domeinnaam in het kader van een Huurovereenkomst.

6.2 Het is Klant verboden om gedurende de Huurperiode de domeinnaam – direct of indirect

– te gebruiken waarmee de Nederlandse of andere op Klant of Domeinenbank van toepassing zijnde wet- of regelgeving wordt geschonden dan wel inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

6.3 Het is (of dit nu legaal is of niet) door Domeinenbank verboden aan Klant om de domeinnaam te gebruiken op een wijze die:

– onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;

– kinderpornografie of bestialiteitspornografie verspreidt of daarbij kennelijk behulpzaam is;

– een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert;

– hyperlinks, torrents of verwijzingen mogelijk maakt met (vind plaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

– merkrechten of handelsnamen van derden schendt;

– bijdraagt aan de verspreiding van ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie;

– bijdraagt aan de verspreiding van kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware;

– of andere inhoud bevat die naar het oordeel van Domeinenbank onwenselijk is.

6.4 Klant dient te voorkomen dat de domeinnaam in waarde wordt aangetast. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) dient Klant te voorkomen dat de domeinnaam op enige zwarte lijst terecht komt (zoals bij antispam-lijsten of het AdSense-programma van Google). Indien dit toch gebeurt, verbeurt Klant een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 50.000 plus een boete van EUR 2.500 per dag dat de vermelding op de zwarte lijst blijft staan, zulks onverlet het recht van Domeinenbank om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op Klant. Voorts dient Klant alles in het werk te stellen om de waarde-aantasting ongedaan te maken. Geen boete zal worden opgelegd als Klant kan bewijzen dat de vermelding op de zwarte lijst redelijkerwijs niet aan hem te verwijten valt.

6.5 Indien naar het oordeel van Domeinenbank hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Domeinenbank of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door onjuiste DNS-

instellingen, is Domeinenbank gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

6.6 Wanneer Domeinenbank een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Domeinenbank Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Domeinenbank zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van Domeinenbank heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of Domeinenbank meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft Domeinenbank de klacht niet door te sturen.

6.7 Indien Domeinenbank van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de domeinnaam uit de DNS verwijderen of andere maatregelen nemen die zij gepast acht gezien de aard van de overtreding.

6.8 Domeinenbank is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten, en om medewerking te geven aan bevoegd gegeven bevelen van Justitie of andere autoriteiten. Voorts is Domeinenbank gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

Hoewel Domeinenbank ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Domeinenbank nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 7. Vrijwaringen

7.1 Klant vrijwaart Domeinenbank van alle aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam en het gebruik daarvan, behalve voor zover in het volgende lid bepaald. Klant is als enige naar derden toe aansprakelijk voor inbreuken, schenden van rechten en ander onrechtmatig handelen in verband met de domeinnaam.

7.2 In het kader van een Huurovereenkomst vrijwaart Domeinenbank Klant van aanspraken van derden waarbij het geregistreerd houden van de domeinnaam als zodanig (dus los van gebruik of eventuele inhoud) als onrechtmatig jegens deze derden wordt aangemerkt.

Wordt in een dergelijk geval bepaald dat Domeinenbank de domeinnaam moet afstaan of opheffen, dan ontvangt Klant het resterende deel van de Huursom retour.

7.3 Klant is jegens Domeinenbank ten volle aansprakelijk voor alle schade die Domeinenbank

lijdt als een bevoegde autoriteit (zoals een rechtbank, overheidsinstantie,

arbitragecommissie of krachtens overeenkomst bevoegde geschillencommissie) bepaalt dat

de domeinnaam moet worden afgestaan of opgeheven, indien de oorzaak hiervan aan Klant

te wijten is.

Artikel 8. Prijzen, facturatie en betaling

8.1 Alle prijzen genoemd in een Aanbod, offerte, of andere van Domeinenbank afkomstige materialen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld. Alle prijzen zijn onder

voorbehoud van programmeer- en typefouten.

8.2 Klant gaat akkoord met elektronische facturatie.

8.3 In het kader van een Huurovereenkomst wordt de Huursom steeds voorafgaand aan de Huurperiode in rekening gebracht en geïncasseerd. Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de incasso-opdracht uitgevoerd kan worden, onder meer door daartoe voldoende saldo op de rekening beschikbaar te houden waartoe Klant de machtiging heeft afgegeven. Klant is onverwijld genoodzaakt op een andere wijze betaling te voldoen indien een incasso-opdracht, ongeacht de oorzaak, niet is geslaagd.

8.4 Indien een Huursom niet binnen dertig (30) dagen na aanvang van de Huurperiode is voldaan, is Domeinenbank gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Domeinenbank is naar Klant uitsluitend aansprakelijk voor directe schade in verband met een aan Domeinenbank toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: a. schade aan stoffelijke zaken (zaakschade);

  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en ter voorkoming en beperking van deze schade, voor zover betrekking hebbende op de directe schade, zoals hier bedoeld.

9.2 Domeinenbank is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals: schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Klant en schade wegens door Domeinenbank gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

9.3 Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 1 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis dient te worden gezien – beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die Klant onder de Overeenkomst heeft betaald aan Domeinenbank (exclusief btw) in de drie (3) maanden die vooraf zijn gegaan aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

9.4 De aansprakelijkheid van Domeinenbank wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Domeinenbank onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Domeinenbank ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Domeinenbank in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen dertig (30) dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Domeinenbank.

9.5 Domeinenbank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist ingevoerde DNS records.

9.6 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Domeinenbank.

9.7 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Artikel 10. Duur en opzegging Huurovereenkomst

10.1 De Huurovereenkomst loopt voor de in het Aanbod vermelde Huurperiode, of bij gebreke daarvan voor een periode van twaalf (12) maanden.

10.2 Na deze periode wordt de Huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor steeds eenzelfde periode als bedoeld in lid 1, tenzij een der partijen tijdig schriftelijk opzegt.

10.3 Voor zover niet anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de Huurovereenkomst, kan een Huurovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Zowel de Klant als de Domeinenbank kunnen de Huurovereenkomst opzeggen tegen het einde van de looptijd, met inachtneming van de in het Aanbod vermelde opzegtermijn.

10.4 Domeinenbank mag de Huurovereenkomst in afwijking van het vorige lid per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

  1. Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst;
    b. Het faillissement van Klant is aangevraagd;
  2. Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
  3. Klant heeft de Huursom niet binnen dertig (30) dagen na aanvang Huurperiode betaald;
    e. De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.

10.5 Indien Domeinenbank de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de diensten die zijn opgeschort.

10.6 Per direct vanaf de einddatum van een Huurovereenkomst mag Domeinenbank de Domeinnaam aan eenieder verhuren of verkopen, inclusief concurrenten van Klant.

Artikel 11. Aanpassen prijzen en voorwaarden

11.1 Domeinenbank behoudt zich het recht voor de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

11.2 Domeinenbank heeft het recht de prijs naar eigen inzicht te verhogen bij iedere verlenging van een Huurovereenkomst.

11.3 Wijzigingen en prijsverhogingen worden uiterlijk dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding bekendgemaakt per e-mail aan Klant, of een ander kanaal waarvan Domeinenbank kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Domeinenbank gevestigd is.

12.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

12.4 Onder “schriftelijk” worden verstaan naast papieren geschriften ook e-mailberichten en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

12.5 De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Domeinenbank vormen volledig bewijs van stellingen van Domeinenbank en de door Domeinenbank ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

12.6 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

12.7 Klant dient bij aangaan van de Overeenkomst een werkend e-mailadres op te geven. Domeinenbank mag alle mededelingen in verband met de Overeenkomst naar dit e-mailadres versturen. Klant dient ervoor te zorgen dat e-mailberichten afkomstig van Domeinenbank niet worden geblokkeerd door spam- en dergelijke filters.

Gemakkelijk en snel jouw ideale domeinnaam bemachtigen kan hier!

Ideaal voor tijdelijke projecten en beginnende ondernemers.

Een domeinnaam kopen of verkopen? Vermijd risico’s en laat je domeinnaam taxeren.

Wil jij je domeinnaam te koop zetten? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Is jouw gedroomde domeinnaam al bezet? Wij helpen je met bemiddelen, of zoeken mee naar een mooi alternatief.

0

Verkochte domeinnamen gemiddeld per maand

0

Verhuurde domeinnamen op dit moment

0

Jaar ervaring in de domeinnamenbranche

0

Beoordelingscijfer volgens onze klanten

Heb je een vraag? Stel hem dan gerust.